Microsoft VC++ 运行库官方安装包

2024-03-16 0 890

Microsoft VC++ 运行库官方安装包

Microsoft VC++ 运行库官方安装包

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - 8.0.61001
http://download.microsoft.com/download/8/B/4/8B42259F-5D70-43F4-AC2E-4B208FD8D66A/vcredist_x86.exe
http://download.microsoft.com/download/8/B/4/8B42259F-5D70-43F4-AC2E-4B208FD8D66A/vcredist_x64.exe

 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - 9.0.30729.7523
https://download.microsoft.com/download/5/D/8/5D8C65CB-C849-4025-8E95-C3966CAFD8AE/vcredist_x86.exe
https://download.microsoft.com/download/5/D/8/5D8C65CB-C849-4025-8E95-C3966CAFD8AE/vcredist_x64.exe

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - 10.0.40219.473
https://download.microsoft.com/download/E/E/0/EE05C9EF-A661-4D9E-BCE2-6961ECDF087F/vcredist_x86.exe
https://download.microsoft.com/download/E/E/0/EE05C9EF-A661-4D9E-BCE2-6961ECDF087F/vcredist_x64.exe

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable - 11.0.61135.400
http://download.microsoft.com/download/1/6/B/16B06F60-3B20-4FF2-B699-5E9B7962F9AE/VSU_4/vcredist_x86.exe
http://download.microsoft.com/download/1/6/B/16B06F60-3B20-4FF2-B699-5E9B7962F9AE/VSU_4/vcredist_x64.exe

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable - 12.0.40664
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/10912113/5da66ddebb0ad32ebd4b922fd82e8e25/vcredist_x86.exe
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/10912041/cee5d6bca2ddbcd039da727bf4acb48a/vcredist_x64.exe

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable - 14.0.24516.0 (适用WinXP)
http://download.microsoft.com/download/4/5/6/456cf79a-4046-4232-8e6f-7cf3d8075d9a/vc_redist.x86.exe
http://download.microsoft.com/download/8/5/e/85edb843-93af-4daa-ad1e-c33dfa95b2ea/vc_redist.x64.exe

Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable - 14.13.26020 (适用Win7以上)
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/100486102/9ca0bba83015c844cc98d7cb783370e9/VC_redist.x86.exe
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/100493959/73e1ab8917c6ee08fb03a230865b9401/VC_redist.x64.exe

以上均为整理的官方下载地址,下载后请按照微软许可协议使用,本站只是筛选出来最有用的东西方便大家!

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

学习时间-让工作学习生活更高效 电脑知识 Microsoft VC++ 运行库官方安装包 https://learningtimes.cn/1146.html

常见问题

相关文章

官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务